Misyon - Vizyon

Gazi Üniversitesi;

Misyon

Üniversitemiz temel değerleri doğrultusunda bireyler yetiştirme; araştırmalar yoluyla evrensel düzeyde fikir, bilgi, bilim, teknoloji ve hizmet üreterek toplumsal sorunların çözümüne ve hayat boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta, girişimci ve öncü bir üniversite olmak.

Temel Değerler

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla;

►Eğitim ve Araştırmada Öncü

Evrensel bilime ve millî kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik niteliği,

►Kalite Odaklı

Kurum kültürüne uygun olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında çağın gerek ve ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmeyi,

►Katılımcı

Kurumsal karar verme süreçlerini iç ve dış paydaş katılımı sağlayarak yürütmeyi,

►Çevreye Duyarlı

Ürün ve hizmetleri geliştirirken ve sunarken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine özen göstermeyi,

►Sorgulayıcı ve Yenilikçi

Bilimde özgünlüğü arayan; araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde sorgulayıcı, eleştirel, toplumun ve insanlığın gereksinimlerine hizmet edecek yenilikçi çağdaş yaklaşımı,

►İnsana ve Topluma Karşı Sorumlu

Millî değerleri sahiplenmeyi merkeze alan, her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı;

Üretilen bilgi, teknoloji ve hizmeti iç ve dış paydaşlar aracılığı ile toplum yararına sunmayı,

►Liyakat ve Etik Değerlere Bağlı

Evrensel, bilimsel, akademik ve mesleki etik değerleri merkeze almayı;

Başarıyı, yeteneği, çalışmayı ve çabayı yüceltmeyi; seçim ve değerlendirmelerini yetkinlikler temelinde ve nesnelliği gözeterek gerçekleştirmeyi,

►Kurumsal Aidiyeti Yüksek

Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmayı,

►Tarih ve Kültürüne Bağlı

Tarihî, kültürel, millî ve manevi değerlere karşı duyarlı bir yaklaşıma sahip olmayı,

►Bölgesel ve Küresel Sorumluluklarının Farkında

Sahip olduğu birim ve insan kaynaklarıyla ülkenin fiziki, ekonomik, stratejik ve sosyal şartlarına, yakın coğrafya ve dünya sorunlarına duyarlı olmayı ve çözüm üretebilmeyi kendine temel değerler olarak benimser.

İleri Teknolojiler;

Misyon

İleri Teknolojiler  (ILT) Anabilim Dalının misyonu, fen ve mühendislik alanlarında lisansüstü öğrenciler yetiştirmek, etik standartlara sahip mesleki başarıları için güncel bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak, bilim ve sanayi topluluklarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim programları geliştirmek,  temel bilimler ve ilgili alanlardaki disiplinlerarası çalışmaları  zenginleştirmektir. Gelişmelere karşı duyarlılığı ve çabası olan, teknolojiyi takip edebilen bilimsel araştırma kabiliyetine sahip olan bireylerin ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ve gerekli akademik düzeyde çalışma ortamlarını ileri teknolojiler lisansüstü faaliyetler çerçevesinde oluşturabilmeleridir.

Vizyon

İleri Teknolojiler Anabilim Dalının vizyonu, fen ve mühendislik alanlarında derinlemesine bilgi birikimi oluşturmak,  bilim ve sanayi  topluluklarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere fen ve mühendislik alanlarında güçlü bilimsel altyapıya sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve sanayide kariyer gelişimine katkıda bulunacak bir özel eğitim vermektir.İleri teknolojiler anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programı çerçevesinde yürütülecek olan tez konularının ülke menfaatlerine katkı sağlayan, katma değer üretebilen ve belirli somut ihtiyaçları giderebilecek olmasına özen gösterilmektedir. Böylelikle belirlenebilen alanlarda uzmanlaşmalar olabilecektir.

 

background image